25000 واحد سازه پیچ و مهره ای 60 ، 120 ، 180 و 200 متری جهت مناطق روستایی و زلزله زده - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

25000 واحد سازه پیچ و مهره ای 60 ، 120 ، 180 و 200 متری جهت مناطق روستایی و زلزله زده - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
25000 واحد سازه پیچ و مهره ای 60 ، 120 ، 180 و 200 متری جهت مناطق روستایی و زلزله زده - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
25000 واحد سازه پیچ و مهره ای 60 ، 120 ، 180 و 200 متری جهت مناطق روستایی و زلزله زده - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی