اسكلت فلزی زائرسرای شركت نفت با حجم 18000 تن - مشهد - بلوار هفت تير

اسكلت فلزی زائرسرای شركت نفت با حجم 18000 تن - مشهد - بلوار هفت تير
اسكلت فلزی زائرسرای شركت نفت با حجم 18000 تن - مشهد - بلوار هفت تير
اسكلت فلزی زائرسرای شركت نفت - مشهد - بلوار هفت تير