سامانه های فلزی حمل و انبارش ثابت و متحرک صنعتی دقیق

سامانه های فلزی حمل و انبارش ثابت و متحرک صنعتی دقیق
سامانه های فلزی حمل و انبارش ثابت و متحرک صنعتی دقیق
حمل و انبارش صنعتی همواره از دغدغه های صاحبان صنایع بزرگ بوده و هست این شرکت با تولید انواع پالت و استندهای حمل و انبارش قطعات و انواع تریلرهای حمل و جابجایی پالت و قطعات در قالبهای استاندارد و یا سفارشی همواره مشکل گشای متقاضیان در این زمینه بوده و هست.