سازه های پر تیراژ سبک با نصب سریع (پیچ و مهره ای)

سازه های پر تیراژ سبک با نصب سریع (پیچ و مهره ای)
پیچ و مهره ای 2
پیچ1
سازه های پر تیراژ سبک با نصب سریع (پیچ و مهره ای)
پیچ و مهره ای 2
پیچ1
 سازه های پر تیراژ سبک با نصب سریع (پیچ و مهره ای) و قابلیت حمل به دور دست جهت سری سازیها و مجتمعهای مسکونی حومه ای ، و روستایی.