اسکلت ساختمانهای شهری

اسکلت ساختمانهای شهری
بنفشه
اسکلت فرهاد1
اسکلت
مهمانسرای شرکت نفت مشهد
اسکلت ساختمانهای شهری
بنفشه
اسکلت فرهاد1
اسکلت
مهمانسرای شرکت نفت مشهد
ساختمانها و برجهای مسکونی - تجاری - اداری ، و غیره در سیستمهای مختلف و با انواع اتصالات